MINEL TRAFO
Minel Trafo - Aleksandar BogavacMinel Trafo d.o.o. - ENERGETSKI TRANSFORMATORI: DISTRIBUTIVNI TRANSFORMATORI Imate priliku da naručite distributivne transformatore i to putem KONTAKT FORME ili putem telefona: 011 4000 150. Distributivni transformatori serije DkEo i BkCo * Poručite - Distributivni transformatori serije DkEo i Distributivni transformatori serije BkCo - Minel Trafo: Projektovanje i proizvodnja transformatora napona do 36 kV i nazivne snage do 4000 kVA, transformatore eko dizajna sa sniženim nivoom gubitaka i buke prema uredbi komisije EU, remont transformatora * Direktor Minel Trafo-a: Aleksandar Bogavac, dipl.el.ing.

Distributivni transformatori


Minel Trafo d.o.o. proizvodi trofazne uljne transformatore napona do 36 kV i nazivne snage do 4000 kVA.
Naši transformatori su prilagođeni za instalaciju u montažnim, stubnim i svim ostalim tipovima trafo stanica.
Postoje dve osnovne vrste transformatora iz masovne proizvodnje koje nudimo u zavisnosti od konstrukcije suda – hermetički zatvoreni ili sa konzervatorom.
 Svi transformatori u ponudi su sa standardnim ili sniženim gubicima.

STANDARDNE KARAKTERISTIKE:

Uljni transformatori sa konzervatorom 

 Sud sa valovitim stranicama
• Visokonaponski i niskonaponski izolatori u skladu sa
DIN 42530 i DIN42531
• Petopoložajni regulator napona na VN strani
• Konzervator
• Pokazivač nivoa ulja
• Ušice za dizanje
• Priključci za uzemljenje
• Džep termometra
• Kontaktni termometar >400kVA
• Buholc relej >400kVA
• Otvor sa poklopcem za nalivanje ulja
• Sigurnosni ventil
• Natpisna tablica
• Točkovi

Hermetički zatvoreni uljni transformatori
 Sud sa valovitim stranicama
• Visokonaponski i niskonaponski izolatori u skladu sa
DIN 42530 i DIN42531
• Bezteretni petopoložajni regulator napona na VN
strani
• Ušice za dizanje
• Priključci za uzemljenje
• Džep termometra
• Kontaktni termometar >400kVA
• Otvor sa poklopcem za nalivanje ulja
• Sigurnosni ventil
• Natpisna tablica
• Točkovi

Svrha postojanja Minel Trafo d.o.o. je da proizvodeći transformatore sa visokim stepenom iskorišćenja i minimalnom bukom u radu obezbedi pouzdanu distribuciju i stabilne performanse električne energije, dajući svojevrstan doprinos očuvanju energije i životne sredine.

PROIZVODNJA I PRODAJA ULJNIH DISTRIBUTIVNIH TRANSFORMATORA
Read more

Remont transformatora ....... Više od pola veka tradicije i kvaliteta ...
Minel Trafo d.o.o. Mladenovac - održavanje i remont sopstvenih proizvoda i transformatora drugih proizvođača.
Remon i servisiranje distributivnih  transformatora napona do 36 kV i nazivne snage do 4000 kVA  obuhvata obaveznu defektažu i sve potrebne radove: izradu novih namotaja (po potrebi), sušenje aktivnog dela, filtriranje  ili zamena trafo ulja,  bravarske i zavarivačke radove na eventualnim oštećenjima trafo suda, konzervatora ili ploče transformatora, farbanje sa eventualnom zamenom izolatora, buholca i drugo u zavisnosti od potrebe i stanja remontovanog transformatora.
 Kompletno dihtovanje i ispitivanje transformatora uz izdavanje ispitnog lista.
Na remontovanane distributivne transformatore Minel Trafo d.o.o. obezbeđuje garanciju .

Minel Trafo d.o.o. Mladenovac
Projektovanje, proizvodnja i remont distributivnih transformatora

Read more

Tradicija i Kvalitet ...

Osnivanje 17. 5. 1958. god - Mašinsko mehaničarska radionica - Preduzeće za proizvodnju transformatora, remont poljoprivrednih mašina i transformatora.
6. avgust 1958. godine - Izrađena su prva DVA transformatora snage T-250 kVA za Jugoslovensko rečno brodarstvo u Beogradu.
Prve godine rada proizvedeno je: 267 transformatora, ukupne snage 30MVA.
Od 1. 7. 1959. god - Preduzeće se isključivo bavi proizvodnjom transformatora
 Vrh svoje proizvodnje fabrika doživljava 1980. godine kada proizvodi oko 6000 transformatora.
Prolazeći kroz sve faze životnog ciklusa razvoja i raznih oblika privatizacije, sa preko 159.000 proizvedenih transformatora, fabrika i danas opstaje u tržišnoj utakmici sa svim evropskim proizvođačima distributivnih uljnih transformatora, sa tradicijom izvoza u preko 57 zemalja sveta.
 Minel Trafo već dvadeset godina posluje u sistemu kvaliteta po zahtevima standarda ISO 9001.
Takođe, fabrika poseduje i sertifikat sistema zaštite životne sredine ISO 14001 i sertifikat sistema menadžmenta zaštite

Minel Trafo d.o.o. određuju:
     1. tržišno ime,
     2. proizvođačka marka,
     3. proizvodi i usluge
                               ...sa jakim identitetom

Stalnim praćenjem tehničkih dostignuća
Stalni rast proizvodnje
Stalno prisutvo na svetskom tržištu
Stalno poboljšanje kvaliteta
                         Minel Trafo d.o.o. Mladenovac
Read more