MINEL TRAFO
Minel Trafo - Aleksandar BogavacMinel Trafo d.o.o. - ENERGETSKI TRANSFORMATORI: DISTRIBUTIVNI TRANSFORMATORI Imate priliku da naručite distributivne transformatore i to putem KONTAKT FORME ili putem telefona: 011 4000 150. Distributivni transformatori serije DkEo i BkCo * Poručite - Distributivni transformatori serije DkEo i Distributivni transformatori serije BkCo - Minel Trafo: Projektovanje i proizvodnja transformatora napona do 36 kV i nazivne snage do 4000 kVA, transformatore eko dizajna sa sniženim nivoom gubitaka i buke prema uredbi komisije EU, remont transformatora * Direktor Minel Trafo-a: Aleksandar Bogavac, dipl.el.ing.

Misija - Vizija - Politika

Minel Trafo d.o.o. iz Mladenovca, kompanija osnovana davne 1958. godine,  je kompanija koja je spadala u vodeće evropske proizvođače transformatora.  Zahvaljujući iskusnom, stručnom i kompetentnom kadru, želimo da naša kompanija povrati staru slavu i postane jedan od evropskih lidera u proizvodnji transformatora.
U tom smisluposebnu pažnju posvećujemo:
  - zadovoljenju zahteva, potreba i očekivanja kupaca;
  - brizi o zaštiti životne sredine;
  - bezbednosti i zdravlju zaposlenih i drugih lica.
MISIJA – Zašto postojimo?
Minel Trafo d.o.o. Mladenovac, kao kompanija postoji da bi, s jedne strane svojim kupcima obezbedila visoko kvalitetne, bezbedne tranformatore sa visokim stepenom iskorišćenja i minimalnon bukom u radu dajući time svojevrstan doprinos zaštiti životne sredine i očuvanju energije, a sa druge strane obezbeđujućipotrošačimasigurnu distribuciju i stabilne performanse energije, vodeći pritom računa o bezbednosti i pouzdanosti proizvoda.

POLITIKA
Integrisanog sistema menadžmenta MINEL TRAFO d.o.o.
Politika IMS Minel Trafo d.o.o. zasniva se na sledećim načelima:

§            Kvalitet naših proizoda i procesa je prepoznatljiv i neprekidno ćemo ga unapređivati;
§            Povećavaćemo zadovoljstvo korisnika naših proizvoda ispunjavanjem njihovih zahteva;
§            Koristićemo sirovine, energiju i prirodne resurse na racionalan način;
§            Upravljaćemo procesima, materijalima i osobljem tako da preventivno delujemo i minimiziramo zagađivanje životne sredine, oboljenja i povrede na radu;
§            Stvaraćemo dodatne vrednosti vlasnicima i akcionarima;
§            Društveno odgovorno ćemo poslovati i povećavati zadovoljstvo zaposlenih i celokupne društvene zajednice;
§            Uspostavljaćemo dobru komunikaciju u cilju prenošenja vrednosti, znanja, informacija i unapređivati svest zaposlenih o potrebi upravljanja kvalitetom, zaštitom životne sredine i bezbednošću i zdravljem na radu;
§            Biraćemo pouzdane isporučioce i graditi partnerske odnose sa njima, kako bi se osigurao kontinuitet i kvalitet rada;
§            U realizaciji naših aktivnosti ćemo sprovoditi zakone i propise i aktivno sarađivati  sa lokalnim vlastima i udruženjima;
§            Stalno ćemo poboljšavati naše procese, smanjivati potrošnju energije i sprečavati zagađivanje životne sredine uključujući i obavezu pridržavanja relevantnih zakona i propisa o zaštiti životne sredine;
§            Obezbeđivaćemo zdravo i bezbedno radno okruženje za naše zaposlene i sve zainteresovane strane;
§            Obaveštavaćemo javnost o uticajima na životnu sredinu koji proizilaze iz delovanja MINEL TRAFO d.o.o.

Generalni direktor: Aleksandar Bogavac